Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Mobiltek Bilişim Tel. Elek. Dan. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“MOBİLTEK” veya "Şirket”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile sizlerin kişisel verilerinin, MOBİLTEK tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amaçları

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. ve 5. maddelerine uygun bir şekilde belirtilen amaçlar ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz
 • İletişim Bilgileriniz
 • MOBİLTEK Sistem Kullanıcı Adınız ve Şifreniz
 • Tarafınızca Tanımlanan Araç Bilgileriniz (Ruhsat Bilgileri, Filo Bilgileri, Konum Bilgisi, Sürücü Bilgileri, Araç Motor Çalışma Saati ve Kontak Durumu, Kural İhlalleri)
 • Ses ve Görüntü Kaydınız (Kamera İçeren Ürünlerimizi Kullanmanız Hâlinde, Ürünün Kullanıldığı Araçta Bulunan Kişilere İlişkin Ses ve Görüntü Kaydı, Çağrı Merkezimizde Yapılan Görüşmelerin Ses Kaydı.)
 • Muhasebesel Bilgileriniz
 • Tarafınızca İletilen Diğer Kişisel Veriler

İşlenen kişisel verileriniz;

 • Sözleşmesinin ifası,
 • Şirket iç işleyişi ve operasyonlarının planlanması,
 • Mobil uygulamalarımızın faaliyete geçirilmesi ve sürekliliği,
 • İş ortakları ile yürütülen işlerin planlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyetinin artırılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, kampanya ve indirimler ile kişiye özel kampanyalar hakkında bilgilendirme ve hatırlatma yapmak,
 • Sunulan hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlere yanıt verme,
 • İdari, hukuki ve mali yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Hukuki süreçlerin takibi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati, KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir. Kişisel verileriniz açık rızanız olmadığı sürece ticari amaçlarla kullanılmayacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

 • Hissedarlar,
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz firmalar, bilgi sistemleri uygulamalarının tedarik edildiği hizmet ve servis sağlayıcı firmalar, sigorta firmaları, denetim firmaları, muhasebe firmaları, hukuk firmaları, Online ödeme aracı kurumları, bankalar,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler

dahil faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek üzere veri aktarımı yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz MOBİLTEK ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir.

Bir başka kişiye ait kişisel verileri tarafımıza sağlamanız hâlinde, verisini paylaştığınız üçüncü kişileri bu konuda bilgilendirdiğinizi ve gerekli ise bizimle verilerini paylaşmaya ilişkin izinleri aldığınızı düşüneceğiz. Açıkça talep etmedikçe, üçüncü kişilerin bilgilerini bizimle paylaşmamanızı veya anonimleştirerek paylaşmanızı rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK madde 11 de sayılan;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

şeklindeki haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

 1. Yazılı olarak ıslak imzalı başvuru formunu İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok. No:19 Kat:2 Ataşehir/İstanbul adresine,
 2. kvkk@mobiltek.com.tr adresine daha önce Şirkete bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
 3. mobiltek@hs01.kep.tr, kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak kullanmak istediğiniz haklarınızı tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuz 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.